stortinget

Høringssvar – forbud mot fyring med fossil brensel

Generelle kommentarer

Vi viser til invitasjon til å svare på høringen. Norsk Varme representerer produsenter, montører og forhandlere av miljøvennlige ildsteder, skorsteiner og utstyr i Norge.

Vi forstår at de fleste høringssvarene fra ulike interessenter ikke overrasker, gitt interessene man representerer. Det er dog et par aspekter som bør tillegges vekt. Vi har noen nye fakta knyttet til utslipp fra vedfyring, og bruken parafinovner i Norge.

Vi henstiller også til at man tenker på beredskap og kapasiteten i det norske energinettet. Vedfyring er den eneste oppvarmingen som virker, selv når strømmen går. Erfaringene i Norge viser at det er fornuftig å tenke beredskap, sammen med energiforsyning og miljø.

Det er positivt at vedfyring og andre klimavennlige energibærere fremheves som alternativ til strøm. Vi stiller imidlertid spørsmål om strøm som alternativ til fossilt brensel er for positivt og ensidig fremstilt. Som nevnt er kapasiteten i energinettet en stor utfordring hvis vi får en overgang fra fossilt til el. I tillegg kan man spørre seg om strøm er en kilde til oppvarming som i større grad bør suppleres av alternativ energi som fast biobrensel – ved.

Alternativer til oljefyring

Det vises til at NVE vurderer at for husholdningene vil fyringsolje hovedsakelig bli erstattet av elektrisk oppvarming og varmepumper, luft/vann- eller væske/vann-varmepumper. Dette vil bidra til at strømforbruket over året øker noe, og for de kaldeste dagene vil strømforbruket øke betydelig da varmepumper, særlig luft/vann-varmepumper har behov for elektrisitet til å dekke spisslasten.

KOMMENTAR

Det er viktig å huske at varmepumper stort sett ikke gir ekstra varme når det er kaldere enn 7 grader. Her er oljefyrene meget effektive. Det eneste alternativet som gir tilstrekkelig varme, uten å belaste strømnettet kritisk er nettopp vedovnen. Vi vil ut i fra hensynet til miljø, beredskap og energiforsyning anbefale at alle husholdninger anbefales en kombinasjon av varmepumper og vedovn. Man skal huske på at varmepumper krever minst like mye vedlikehold som en oljefyr.

Det er viktig å minne myndigheter og politisk nivå om at det kan være viktig å styre forbrukerne i riktig retning, slik at man ikke bare velger noe som fremst år som det enkleste, men som likevel viser seg å ikke være optimalt verken for den enkelte eller samfunnet

Alternativer til parafin

Det står i notatet følgende: Boliger som har parafinkamin har ikke vannbåren varme. Ved en utskiftning av parafinkaminen er andre punktoppvarmingskilder som luft/luft -varmepumpe, panelovn og vedovn aktuelle erstatninger. NVE vurderer at parafin vil hovedsakelig bli erstattet av økt direkte elektrisk oppvarming og luft/luft-varmepumper, men sannsynligvis også noe mer vedfyring.

KOMMENTAR

Her kan man vise politisk vilje. En vedovn kan erstatte parafinovnen. Tiltaket er gjort på under en halv dag, og koster lite i forhold til alle andre alternativer. Det vil heller ikke belaste strømnettet mer. Her kan dagens panteordninger utvikles i en viss grad – og man kan få en god effekt.

Enova har allerede støtteordninger for fjerning og oljekjel og oljetank. Når det gjelder oljekaminer og kombinasjonsildsteder er ikke støtteordningene like gode, og mer kompliserte. Vi ber departementet ta høyde for at det er titus e ner av kombinasjonsildsteder som også må byttes ut – med og uten nedgravd tank.

Det er viktig å huske at varmepumper stort sett ikke gir ekstra varme når det er kaldere enn 7 grader. Her er oljefyrene meget effektive. Det eneste alternativet som gir tilstrekkelig varme, uten å b elaste strømnettet kritisk er nettopp vedovnen. Vi vil ut i fra hensynet til miljø, beredskap og energiforsyning anbefale at alle husholdninger anbefales en kombinasjon av varmepumper og vedovn. Man skal huske på at varmepumper krever minst like mye vedlik ehold som en oljefyr.

Fakta om bruk av parafinfyring

Norsk Varme gjennomfører som bransjeforening egne undersøkelser fortløpende, og står også for deler av grunnmaterialet Prognosesenteret benytter seg av. Vårt materiale er gjort tilgjengelig for SSB. Dog er ikke de siste tallene innarbeidet i dokumentene fra departementet. Vi oversender gjerne detaljene, men våre siste tall viser:

  • De som vil bytte ut oljefyr «av fri vilje» har allerede gjort det. Det er nettopp reguleringer og evt vesentlig større pengestøtte som trengs.
  • Parafinovnene er i stor grad «glemt». Under halvparten benyttes, men utgjør en forurensningskilde med gamle tanker inne og ute etc. Her tyder det på at kampanjer fortsatt kan nytte, i større grad a la oljefri. Det er enkelt å bytte ut, men folk må gjøres oppmerksomme på det. Utslipp fra vedfyring Vedfyring medfører utslipp. Men det er viktig å ikke bruke gjennomsnittsberegninger. De nye ovnene slipper enda mindre ut enn de første rentbrennende ovnene fra etter 1998. For å illustrere hvor gode de aller nyeste ovnene er bruker vi Sintef-beregninger: De viser at dersom alle ovner ble byttet ut med de aller nyeste ovnene ville vedfyring som kilde til svevestøv (TSP) bli redusert fra dagens 32% andel av svevestøvet til 10%. 11 Kilde: Sintef Energi 2016

Fyringsteknikk

I høringsnotatet nevnes det kort at fyringsteknikk påvirker hvor lave utslippene er fra vedfyring. Utslipp påvirkes av forbrenningstemperatur, vedmengde, trekkforhold etc. De nye ovnene slipper uansett ut svært mye mindre partikler enn gamle ovner. Dessuten er de nye ovnene avhengig av riktig opptenning og fyring for å fungere. Vi ønsker at punktet om fyringsteknikk unntas fra teksten idet det fort oppstår misforståelser om nye ovners egenskaper.

Fritidsboliger – unntak for hytter under 70 m2

I forslaget ligger det inne et unntak for fyring med mineralolje i mindre hytter. Vi kan ikke helt forstå begrunnelsen for dette. Vedfyring er et godt alternativ til punktoppvarmingen parafinovner gir. Å unnta dette gir et feil signal. Vi forstår at det av beredskapsgrunner kan være behov for alternativ til strøm i hytter der strømforsyning kan være spesielt utsatt. Vedfyring sørger imidlertid for klimanøytral varmeberedskap og bør stimuleres også for hytter som er små.

VÅRE INNSPILL

Vedovn erstatter parafinovn best

Undersøkelser vi har gjort om parafinbruk, er at riktig mange parafinovner står koblet til et pipeløp, som er egnet for fyring. Å bytte ut parafinovnen med vedovnen er et meget enkelt tiltak, så lenge det gjøres av kvalifisert personell. Det er nå i overkant av 400 sertifiserte fagfolk for denne oppgaven i Norge, kvalifisert av Norges Brannvernforening i løpet av de siste tre årene. Arbeidskostnaden ved skiftet er meget lav. Ved å sette inn en vedovn øker ikke strømforbruket, og hjemmet beholder en alternativ varmekilde.

Sintef

Sintef

Nye vedovner har lavere utslipp enn antatt

Nye vedovner, laget de fire-fem siste årene har enda lavere utslipp enn de første rentbrennende ovnene som kom på markedet. Man må derfor ikke legge til grunn gjennomsnittstall for rentbrennende ovner. De nyeste, som er aktuelle å sette inn i stedet for fossile kilder, har minimale utslipp. De er også enklere å fyre opp, og forbrukerens evne til god fyringsteknikk spiller en mindre rolle. Vedlagte beregning fra Sintef2 er i så måte svært opplysende. Den viser forbedring av effekt på inntil 96 prosent ved å bytte gamle ildsteder med ny teknologi.

Vi merker oss også at det henvises til metanutslipp. Mens gamle ovner slipper ut ca 16 g metan pr kg ved er tilsvarende tall for nye ovner 0,3 g/kg ved.

Varmepumper øker strømforbruket

Husholdninger med varmepumpe har om lag det samme strømforbruket som andre. Dette skyldes at varmepumpen fører til høyere innetemperatur om vinteren, kjøling om sommeren, mindre ved- og oljefyring og at man dropper andre sparetiltak. Dette viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå fra 2013 (Kilde: SSB v Halvorsen/Larsen)3. Ved å peke på varmepumpe som alternativ til oljefyr, slik departementet gjør, aksepteres dermed et høyere strømforbruk med de konsekvensene dette har. Igjen; alternativ klimanøytral oppvarming bør fremheves.

Helhetlig planlegging krever beredskap

Selv om denne forordningen har til hensikt å primært bedre miljøet, er det fornuftig å samtidig gjøre tiltak som ikke belaster energiforsyningen mer enn i dag. Strømavbruddsstatistikken til NVE viser at det i all hovedsak er stabil strømforsyning i Norge. Men samtidig; utsatte områder opplever det ofte. Mens man i Oslo knapt har hatt merkbare strømutfall, er normalen i Agder inntil seks avbrudd pr husholdning i året. I vinterhalvåret er det hvert år flere tusen mennesker som er uten strøm i flere dager. En varmepumpe er da en dårlig erstatning for en parafinovn – eller en oljefyr. En vedovn er god beredskap.

Vennlig hilsen

Merethe S Halvorsrød