Montører

Unntatt for søknadsplikt

Norsk Varme ser lyst på mulighetene for å få flere kommuner til å unnta rehabilitering av skorstein fra søknadsplikt. Direktoratet for byggkvalitet og Norsk Varme møttes nylig og ble enige om behovet for å tydeliggjøre hvilke muligheter som ligger i lovverket. De fleste kommunene er ikke klar over muligheten til å gi unntak for hovedregelen at man må søke kommunen om lov til å gjennomføre større arbeider i huset. Noen kommuner praktiserer dette unntaket i dag, men det har hittil vært uklart om denne praktiseringen er i tråd med loven eller ikke.

– Vi legger nå en plan for hvordan vi skal spre det glade budskap til alle landets kommuner. Dersom kommunene vil har de altså mulighet til å spare innbyggerne for lang saksbehandlingstid og høye gebyrer. En streng praktisering av søknadsplikt fører til at mange finner andre løsninger og engasjerer håndverkere som tar snarveier, både juridisk og faglig. Det går til syvende og sist ut over brannsikkerheten, sier styreleder i Norsk Varme, Steinar Vigdal.