Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

1. Innledning og historikk

Hensikten med denne veiledningen er å gi en viss innsikt i hvilke hovedregler og unntak som gjelder for søknad og ansvarsretter, med enkelte unntak og nyanseringer. Regelverket har vært i stadig endring og vil fortsatt være i endring for å tilpasse nye forhold og endrede tekniske løsninger.

Installering av ildsted har siden år 2000 vært unntatt søknad og melding. Ildsted har vært ansett som en enkel bygningsteknisk installasjon. I 2003 ble regelen endret på bakgrunn av at feilmontering av ildsted kunne (kan) få ødeleggende konsekvenser. Reglene ble da skjerpet og unntaket for søknad/melding ble gjort betinget av at arbeidet ble kontrollert av kvalifisert montør, jf tidligere SAK § 5 nr 2, d. (SAK = forskrift om Saksbehandling og Kontroll)

Forarbeidene til plan og bygningsloven av 2008 (heretter pbl) la til grunn en tilsvarende og skjerpet holdning, med søknadsplikt etter § 20 – 1, jf SAK10 § 2-2.(Senere opphevet)

Varmeprodusentene reagerte kraftig på denne innskjerpingen, som de mente ville gi store økte kostnader og lengre saksbehandlingstid, uten at man så at departementet hadde synliggjort at reglene ville gi noe økt sikkerhet. Man mente at reglene tvert imot ville få så store negative og dramatiske konsekvenser både for produsenter, montører og den enkelte privatperson at reglene måtte vurderes nærmere.

Departementet og regjeringen var enig i kritikken og satt først reglene på vent for deretter å oppheve hele bestemmelsen i § 2 – 2. Senere skjedde det samme med krav til søknadsplikt for våtrom.

DSBs brannstatistikk viser at branner der årsaken knytter seg til piper og ildsteder utgjør ca 2,1% av alle branner pr år. (ca 135). En stor del av tilfellene skyldtes uforsiktig bruk over tid av eierne.

Ikke krav om kvalifisert montør

Myndighetenes krav om kontroll fra 2003 er tatt ut av regelverket, idet man har funnet at systemet ikke har vært etterprøvbart. Ansvaret har ligget hos tiltakshaver (byggherren) og bygningsmyndighetene lokalt har ikke kunnet eller hatt kapasitet til å etterprøve evt kontroll.

Myndighetene har ansett det som tilstrekkelig at annet regelverk har sikret kvalifisert og korrekt montering. Se forskrift om brannforebyggende tiltak (forkortet Fobot) § § 2- 4, hvor det fremgår at feiervesenet skal ha melding om installering av ildsted. Her er også feiervesenet tilsynsmyndighet for skorstein og ildsteder, jf Brann og eksplosjonsvernloven. Feieren har myndighet til å gi pålegg om retting og lignende etter Brann og eksplosjonsvernlovens § 37. Myndighetene mente derfor at dette var tilstrekkelig.

Bransjen og feiervesenet er ikke ubetinget enige i denne konklusjonen.

https://www.brannstatistikk.no/brus-ui/search?searchId=19AEA323-63D3-4090-B00E-625147E78F72&type=RESTRICTED_SEARCH_DEFINITION (Lenke til DSB brannstatistikk.)

Ekte Varme

Ekte Varme er et nettsamfunn som skal samle alle som er glade i levende ild. Vi ønsker å inspirere folk til å kose seg mer med ekte varme fra bål, peis og ovn.


ektevarme.no