Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

4. Kvalitetssikring –kontroll (ekstern) og tilsyn (fra kommunen)

I plan og bygningsloven for 2008 er innholdet i en rekke begreper definert i loven.

Kvalitetssikring: Som ansvarlig foretak skal du alltid kvalitetssikre eget arbeid. Etter tidligere plan og bygningslov (1985) sendte ansvarlig foretak inn kontrollerklæring (skjema for egenkontroll). Dette er tatt ut og erstattet med samsvarserklæring (SAK § 1-2 , i og j), som ikke sendes kommunen, men ansvarlig søker og ligger samtidig i foretakets system. Dato for samsvarserklæring noteres på skjema for «gjennomføringsplan» (SAK10 §5-3) og skal oppdateres etter hvert som arbeidene fullføres. Når du søker om tiltak knyttet til piper blir det i praksis kun aktuelt å sende inn «gjennomføringsplan» to ganger. (På søknadstidspunktet og ved anmodning om ferdigattest.)

Kontroll: Ekstern kontroll innebærer en kursendring i forhold til tidligere pbl 85 idet lovgiver nå har bestemt at en rekke tiltak skal ha obligatorisk (uavhengig) kontroll. Dette innebærer at et annet foretak skal kontrollere om tiltaket er gjennomført i tråd med lov og forskrift. (Den obligatoriske delen omfatter ikke piper, jf Pbl §24-1 og SAK § 14-2).

Kommunen har rett til å kreve «kontroll» av ethvert tiltak, se SAK § 14-3.

Tilsyn, SAK kap 15, §§ 15-1 til 15-3:

Tilsyn kan utføres av kommunen der loven krever det og der kommunene finner det nødvendig eller hensiktsmessig. Formålet med tilsyn har vært og er at kommunen og bransjen samarbeider om å sikre kvalitet og etterlevelse av lov/forskrift.

Kommunens tilsynsaktivitet varierer svært mye og det antas at man for piper og varmeanlegg ikke har hatt mange tilsyn.

Tilsynet kan i grove trekk deles inn i 3:

  1. Befaring og visuell besiktigelse av tiltaket.
  2. Dokumentinnsyn i system/sjekklister, ved at foretaket blir bedt om å sende over dokumentasjon for oppfyllelse av krav.
  3. Revisjonstilsyn, hvor foretaket får en formell innkalling for nærmere gjennomgang av hvordan foretaket har brukt systemet i det aktuelle prosjektet.

Det viktigste foretaket gjør er å ha god oversikt over prosjektet, samlet i en mappe. Har man organisert og dokumentert planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring i prosjektet en gang, så har foretaket en god mal for senere tiltak.

DiBk foretar tilsyn av foretakets bruk av systemet enten rutinemessig eller etter mottatte kopier av advarsler/tilbaketrekking av ansvarsrett fra kommunen.

DiBk har etter SAK § 13-8 rett til å ha et register over godkjente foretak, herunder med en oversikt over hvilke advarsler eller andre reaksjoner foretaket har fått av kommunen eller av DiBk. Du kan alltids ringe inn og høre om hvilke opplysninger som er registrert på et hvilket som helst foretak.

Ekte Varme

Ekte Varme er et nettsamfunn som skal samle alle som er glade i levende ild. Vi ønsker å inspirere folk til å kose seg mer med ekte varme fra bål, peis og ovn.


ektevarme.no