Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Krever mer kontroll fra staten

Norsk Varme frykter inntog av useriøse aktører og ber staten trappe opp kontrollinnsatsen.


I et høringsbrev sendt inn i forbindelse med nytt forslag til lov om bærekraftige produkter og verdikjeder, og innføring av nye EU-regler, advarer bransjeforeningen om at reglene er i ferd med å bli så uoversiktlige at nye produkter vil komme på markedet uten at nye aktører følger dem.

– Vi opplever at seriøse aktører møter konkurranse fra aktører fra andre land, gjerne fra produsenter i land utenfor EU, som ikke møter de samme kravene som norske aktører. Uten tilstrekkelig kontroll av import, netthandel og byggevarehandel vil seriøse aktører risikere å bli utkonkurrert. Oppfølging av lovverket og implementering av nye regler og forskrifter fra EU må hensynta dette, skriver Norsk Varme i høringsuttalelsen.

Les høringsuttalelsen her: 

Norsk Varme er bransjeforeningen for bærekraftige piper og ildsteder, og støtter således intensjonen i lovforslaget og ser konsekvensene av å ikke legge til rette for at økodesignforordningen kan implementeres i norsk rett. Vedfyring er på linje med vann, vind og sol en fornybar energikilde og er således helt nødvendig for å kunne innfri mål om mindre bruk av fossile kilder for oppvarming og energiproduksjon. Vi anerkjenner imidlertid at vi må innfri krav til klimavennlig produksjon i hele verdikjeden og er enig i viktigheten av å opplyse forbrukerne om levedyktighet, gjenbruk, reparabilitet, etc. Vi ønsker allikevel å påpeke noen forhold og implikasjoner som norske myndigheter bør hensynta:

  • Krav, regler og forventninger rettet mot bransjen er etter hvert massive, noe som gjør det utfordrende å innrette produksjon, salg og markedsføring i henhold til gjeldende rett. Informasjonen er ofte vanskelig tilgjengelig og det er ofte tvil om hvilke myndigheter som har ansvar for hva. Vi har en god dialog med forvaltning og tilsyn, og møter forståelse for behovet for tydeligere informasjon. Fyringsanlegg vil ofte berøre lokale myndigheter knyttet til godkjenning, kontroll og tilsyn, Norges Vassdrags- og Energidirektorat, Direktoratet for Byggkvalitet, Direktoratet for Samfunnssikkerhet, og Beredskap, Miljødirektoratet, Forbrukertilsynet m fl. Det er mye å gå på når det gjelder enkel og forståelig informasjon og vi foreslår at dette aspektet blir en viktig del av implementeringen av loven. Danske Energistyrelsen kan være en inspirasjon.

 

  • Vi opplever at seriøse aktører møter konkurranse fra aktører fra andre land , gjerne fra produsenter i land utenfor EU, som ikke møter de samme kravene som norske aktører. Uten tilstrekkelig kontroll av import, netthandel og byggevarehandel vil seriøse aktører risikere å bli utkonkurrert. Oppfølging av lovverket og implementering av nye regler og forskrifter fra EU må hensynta dette.

 

  • Vi opplever at sammenlikning av produkter desavuerer produkter som det er viktig at markedet får korrekt informasjon om. Et eksempel er at EU slår sammen energimerkeordningen for luft/luft-varmepumper og ildsteder. Her har NVE protestert mot hele ideen om sammenslåing, blant annet fordi det er umulig å sammenlikne så vidt forskjellige energikilder. Dermed risikerer man at forbrukerne feilinformeres og dermed treffer valg som ikke er klimavennlige. Norsk Varme frykter at en energikilde som leverer mellom 15-20% av all varme til norske husholdninger reduseres i betydning på grunn av «arbeidsuhell» i EU. Det er viktig at Norge har en sterk stemme i utformingen av EU-regler som får direkte virkning på norsk rett og at norsk egenart blir hensyntatt.

 

  • Vi vil også advare mot at direkte inkorporering i norsk rett, som den foreslåtte loven gir hjemmel til, kan gi utslag som ikke er ønsket i Norge. Bransjen følger selvsagt med, både nasjonalt og internasjonalt. Men; Norsk Varme opplever at det er sterke og konkurrerende bransjeinteresser som har stor innflytelse i utformingen av EUs regelverk, som ikke nødvendigvis er i tråd med norske behov.

Flere nyheter